KARTA ZGŁOSZENIA

 

KARTA ZGŁOSZENIA NALEWEK DO

Festiwalu Nalewek

1.      Dane zgłaszającego:

 

Imię i nazwisko uczestnika bądź organizacji ________________________________________________

Adres ________________________________________________

Telefon komórkowy ________________________________________________

Adres e-mail ________________________________________________

 

2. Nazwa zgłaszanej nalewki*, krótki opis przygotowania nalewki

1. ....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

2.

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………...

 

* - jeśli nazwa nalewki o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki

 

 

 

 

Oświadczam, że zgłaszane do Turnieju nalewki są produktem wytworzonym na bazie wyrobów alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce lub za granicą .

Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka substancji (z wyłączeniem alkoholu).

Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu stanowiącego integralną część niniejszej karty zgłoszenia oraz akceptuję go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nalewki zgłoszone do Turnieju spełnia warunki określone w Regulaminie.

 

 

 

 

 

__________________ ________________________

Miejsce, data czytelny podpis

Regulamin Bielinieckiego Festiwalu Nalewek

 

 

 

Regulamin

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1

 

Festiwal Nalewek zwany dalej Festiwalem jest imprezą rozrywkowo – promocyjną  mającą na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki, i nagradzanie ich twórców.

 

2.

 

Organizatorem Festiwalu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec

 

3.

 

Organizacją Konkursu  kieruje Wacław Piędel – 505784112

 

4.

 

W Festiwalu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.

 

5.

 

Festiwal odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu w dniu 12.03.2017r. o godzinie 15:00

 

6.

 

Organizator powołuje Komisję Festiwalu Nalewek, której zadaniem jest ocena nalewek przyniesionych przez uczestników.

 

7.

 Celem konkursu jest:

Ø dokonanie przeglądu produktów regionalnych – nalewek oraz wyłonienie najlepszej z nich,

Ø kultywowanie tradycji przyrządzania nalewek,

Ø aktywizacja i integracja społeczności lokalnych,

Ø popularyzowanie wiedzy na temat możliwości produkcji nalewek,

Ø identyfikacja lokalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki lokalnej,

Ø odkrycie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego obszaru geograficznego, które mogą stać się jego wizytówką.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 

8.

 

Konkurs ma charakter otwarty. Obejmuje Koła Gospodyń Wiejskich oraz  Stowarzyszenia. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy ci, którzy przedstawią produkty spełniające warunki podane w regulaminie.

 

 

 

 

 

9.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji dokonają degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w wyznaczonym miejscu, zapewniającym członkom Jury swobodne dokonywanie oceny poszczególnych nalewek bez udziału osób trzecich, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym wytwórcom nalewek przystępujących do konkursu gwarantowanych przez Organizatora

 

 

10.

Ocenie Konkursowej podlega:

Ø barwa i klarowność nalewki,

Ø bukiet – ocena aromatu nalewki,

Ø wygląd zgłaszanego produktu,

Ø harmonia – równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości.

 

11.

 

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz podziękowania za udział dla pozostałych uczestników konkursu

 

12.

 

Kartę zgłoszeniową wraz z nalewką należy dostarczyć – w dniu Konkursu tj. r. w godzinie

od……. do……. do organizatora.

Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły konkursowej.

 

13.

 

Uczestnicy zgłaszający nalewkę zobowiązani są przygotować próbkę o pojemności nie mniejszej niż 0,2 litra. Każdy uczestnik dostarcza max. 2 nalewki.

 

14.

 

Zgłaszana do konkursu nalewka musi mieć na etykiecie zawarte następujące informacje:

- nazwę i główny składnik, z którego nalewka została przyrządzona. Jeśli nazwa nalewki nie świadczy o głównym składniku: wiśniowa, porzeczkowa, prosimy dodatkowo podać jej podstawowy składnik

Ważne, by etykieta nie zawierała nazwy wytwórcy.

Zgłaszana do konkursu butelka w chwili zgłoszenia powinna mieć przywieszoną kartkę z nazwą wytwórcy i adresem. W momencie przystąpienia nalewek do konkursu karteczki z nazwą wytwórcy i adresami zostaną zerwane i zastąpione numerkami, by zapewnić anonimowość poszczególnym wytwórcom

 

 

15

 

Uczestnicy Festiwalu podpisując zgłoszenie do Festiwalu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji.

 

 

 

Album o relikwiach wydany

 

W dniu 17 września 2016 roku odbyła się uroczysta promocja albumu ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach”, którą rozpoczęto uroczystą mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem kustosza bielińskiej parafii św. Wojciecha ks. Jana Jagodzińskiego, oraz ks. Jana Kądziołki i ks. Waldemara Bieńko. Dalsza część uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury, gdzie zaproszonych gości przywitał prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel. Następnie głos zabrał wikariusz bielińskiej parafii ks. Łukasz Pyszka, który przedstawił z czym związany był kult świętych. Kult związany był z hierarchią. Jednak wśród tych wielkich i wybitnych postaci zdarzały się również osoby, które na świętość zapracowały zwykłym, codziennym życiem i których prochy czczono po śmierci. Zwyczaj pobierania relikwii przetrwał do dziś np. zanim trumna św. Jana Pawła II z  podziemi  trafiła do Bazyliki św. Piotra, została otwarta. Każdy uczestnik biorący  udział w promocji otrzymał album. Uroczystość związaną z promocją albumu zakończono uroczystą kolacją. Album ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach” został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

Niezwykła publikacja

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec złożyło ofertę do Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na wydanie albumu pt. ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium Św. Wojciecha w Bielinach’’. Wniosek został oceniony pozytywnie. Album będzie wydany w okładkach twardych, w formacie A 4. Zawierał będzie około 182 strony zdjęć wraz z opisami na papierze kredowym. Parafia Bieliny to jedna z najstarszych w regionie. Kiedy w 1988r. probostwo objął ks. Jan Jagodziński znalazł relikwiarz z relikwiami świętych. Zmobilizowało to księdza do sprowadzenia relikwii świętych i rozwijania ich kultu. Z każdym rokiem przybywało relikwii nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Z uwagi na historię parafii oraz unikatowy charakter Sanktuarium w Bielinach, które jest jednym z nielicznych, a może jedynym miejscem gdzie zgromadzono aż taką ilość relikwii świętych. Wydany album będzie kompendium wiedzy na temat Sanktuarium w Bielinach i znajdujących się w nim świętych w relikwiach. Każdy chrześcijanin wie , że kult relikwii świętych ma długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Relikwie to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. W tym roku zostały sprowadzone relikwie męczenników z Peru bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Na wydanie albumu otrzymaliśmy: Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego i Urzędu Miasta i Gminy Ulanów.

Wyniki konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną "Moja Palma Wielkanocna 2016"

 

KATEGORIA I

I miejsce – Oliwia PALEŃ (Przędzel)

II miejsce – Krystian RYCZKO (Bieliny)

III miejsce – Patryk JACECZKO (PSP Ulanów)

Wyróżnienie I-go stopnia – Bartek SCHODZIŃSKI (Bieliniec)

Wyróżnienie II-go stopnia – Krzysztof TOMASZEWSKI (Bieliny)

Wyróżnienie III-go stopnia – Emilia CHMIELOWSKA

Wyróżnienie – Natalia KOTUŁA (Racławice)

 

KATEGORIA II

I miejsce – Jakub OTTO (Ulanów)

II miejsce – Bartek TABOR

III miejsce – Wojciech Drabik (Wólka Tanewska)

Wyróżnienie I-go stopnia – Mateusz WOŁOSZYN (Bieliniec)

Wyróżnienie II-go stopnia – Paulina STAROŃ (SOSW Rudnik nad Sanem)

Wyróżnienie III-go stopnia – Szymon BARWA (Kurzyna)

Wyróżnienie – Kinga SŁUJA (Przewrotne)

 

KATEGORIA III

I miejsce – Małgorzata FRĄCZEK (Kurzyna)

II miejsce – Zofia OLEKSAK (Szyperki)

III miejsce – Agnieszka KOPEL (Krzeszów)

Wyróżnienie I-go stopnia – Honorata SMOŁA (Koziarnia)

Wyróżnienie II-go stopnia – Helena BAŁANDA (Łąka)

Wyróżnienie III-go stopnia – Maria SZOT (Przędzel)

Wyróżnienie – Monika SABAT (Majdan GOLCZAŃSKI)

Wyróżnienie – Lilla URBAN (Nowy Kamień)

Wyróżnienie – Jolanta DERYŁO (Lipiny)