NASZE CELE:
 

    -  promocja wsi Bieliniec, parafii Bieliny, gminy Ulanów, powiatu niżańskiego
       i województwa podkarpackiego,
    -  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
    -  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
    -  współpraca i integracja mieszkańców.

 

 

REALIZACJA CELÓW:

 

    Realizujemy swoje cele poprzez:

    -   współpracę z władzami gminnymi, powiatowymi, sołectwami, klubami sportowymi,
        szkołami, strażą pożarną i policją,         
    -   organiozowanie okresowych spotkań integracyjnych, w tym imprez okolicznościowych,
    -   organizowanie festynów, festiwali, konkursów i innych imprez o charakterze
        kulturalno-oświatowym, historycznym, sportowo-rekreacyjnym,
    -   monitorowanie działań władz lokalnych, wyrażanie opinii i wnioskowanie
        w sprawach ważnych dla społeczności.